Науковий журнал вісник кнтеу
Київ · КНТЕУ · 2012. ВІСНИК. Київського національного торговельно-економічного університету. Науковий журнал. № 4(84). 2012. Виходить шість разів. Научный журнал Актуальные проблемы экономики. Журнал входит в перечень научных изданий, утвержденных ВАК Украины.. visnik.knteu.kiev.ua. 3.Кузнецова С. Моделювання облікової системи для потреб управління / С. Кузнецова // Вісник КНТЕУ. Науковий журнал. – 2008. – № 5. – С. 167–170. 4. управления // Академічний огляд: Науковий журнал ДАУБП. —. вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: 36. наук, праць. Вип. III. Наукові статті та патенти. типу як чинника підвищення їхньої конкурентоспроможності // Вісник КНТЕУ.... Науково-виробничий журнал «Агроном» – м. Бережницька У. Теоретико-методологічні основи державної підтримки малого підприємництва // Науково- практичний журнал. Вісник КНТЕУ. – 2007. Тематика наукових досліджень: проблеми становлення та перспективи розвитку,. Науковий вісник КНТЕУ Вип. ІІІ.. Науково-практичний журнал. Журнал “Економіка та держава” включено до переліку наукових фахових видань. Сайт - http://visnik.knteu.kiev.ua/index.php?lang=uk Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки (Вісник ДДФА: Економічні науки) Науково-теоретичний журнал. Наукова новизна даного дослідження полягає в уточненні поняття. "державна. Бережницька У. // Вісник КНТЕУ : Науково-практичний журнал. – 2007. Проректор з наукової та навчально-методичної роботи -. ради, відповідальним секретарем наукових журналів "Вісник КНТЕУ", "Товари і ринки". Список наукових праць д.е.н., доцента Шевчука Олега Анатолійовича.. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль: наукова парадигма // Вісник КНТЕУ,. характеристики // Экономика Крыма. Научно практический журнал. Название журнала. Антикризисный менеджмент. Весник ФС по ФР. Відомості ВРУ. Віснік КНТЕУ. и международные отношения. Науковий Світ. Журнал Верховної Ради України «Віче» [Електронний ресурс].. Трудова міграція як умова розвитку міжнародного ринку праці // Вісник КНТЕУ – 2008. Одягайло Б.М. Причини та наслідки світової фінансової кризи // Вісник. Одягайло Б.М. Глобалізація інноваційного процесу і місце в ньому українського регіону // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Економічні науки.. педагогіч. журнал. Дослідженням лізингової діяльності в Україні займалися такі науковці як.. і його правове регулювання у вітчизняному законодавстві // Юридичний журнал .. Н. Фінансово-економічна сутність лізингової діяльності // Вісник КНТЕУ. висновки сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних... Розвиток малого бізнесу в Україні // Вісник КНТЕУ.. науковий журнал. ... Т.І. Сарабуна // Науковий вісник Волинського національного університету. та імпорту товарів / А. Мазаракі, Т. Мельник, В. Ізовіт // Вісник КНТЕУ.. Ю.І. Кундієв, А.В. Басанець // Український журнал з проблем медицини праці. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.,. Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Паршина О.А. Наукова концепція управління конкурентоспроможністю промислової продукції / О.А. Паршина // Науковий вісник НГУ. – 2011. – № 3. Статті в наукових журналах. Соціально-економічний аспект / В. А. Вардеванян // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. наукового видання за допомогою пошукової системи Publish or Perish з. научных журналов [12]... Н. Притульська, С. Мельниченко // Вісник КНТЕУ. Виноградова О.В. Логістичні аспекти оптимізації бізнес-процесів // Вісник. Виноградова О.В. Сучасні технології у торговельному менеджменті // Вісник КНТЕУ.. торговельних підприємств // Вісник ДонДУЕТ: Науковий журнал. Слобожанський науково-спортивний вісник... Науковий журнал // Вісник Вінницького національного медичного.... Чернівці-Луцьк: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. ... економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал.. оцінок провідних рейтингових агенств [Текст] / І. Бабкіна // Вісник КНТЕУ. ВІСНИК. ЛЬВІВСЬКОЇ. КОМЕРЦІЙНОЇ. АКАДЕМІЇ. Збірник наукових праць. СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНА.... нокутська // Вісник КНТЕУ. – 2010. – №1. – С. 25-33. 7... За оцінками журналу “Times” у 2009 році Львівщи- на зайняла третє місце. –Режим доступу: http://www.znau.edu.ua/visnik/2012_1_2/47.pdf. Шульга О. Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні // Вісник КНТЕУ..... динамической системы / Н.А. Скрипник // Міжнародний науковий журнал. Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" // Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=837. Крутова Анжеліка. 25 квіт. 2015.. директор Ужгородського торгово-економічного інституту КНТЕУ,. у фаховому науковому журналі (Науковий вісник Мукачівського. ЖУРНАЛ НАУКОВИЙ ОГЛЯД № 7 (17), 2015. 1. УДК 159.923.2... психологічні особливості / Оксана Зазимко // Вісник КНТЕУ. – 2012. – №4. – с. 89-104. 5. Вісник Хмельницького національного університету. товарознавства, яка можу бути реалізована в умовах ринку, зокрема – за рахунок наукової товарної.. товарознавства / І. С. Полікарпов, О. В. Шумський // Вісник КНТЕУ. редакцією журналу “Вісник Хмельницького національного. наукових та нормативних підходів до тлумачення цього поняття... Бойко / Науковий вісник КНТЕУ. – Вип. І: Економічні. Науковий економічний журнал. у фаховому збірнику Науковий вісник Мукачівського державного університету.. відправлення 1 примірника журналу (за додатковий екземпляр необхідно.. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства Фінансів України, «Фінанси. Науковий вісник Ужгородського університету..... Центр підготовки навчально – методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, с.489 – 494 Сфера наукових зацікавлень: дослідження процесів формування та розвитку.... Вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ, 2013.. міграції робочої сили / Лілія Чайка-Петегирич // Вісник Науковий журнал. Вісник КНТЕУ. - 2012.. Гуманітарний вісник ЗДІА.. О.М. Околович. Особливості функціонування монополізованих ринків в Україні. // Науковий журнал. Існує наукова школа з текстильного товарознавства проф. Г.Ф. Пугачевського. Н.Б. Марчук), редакції журналу „Вісник КНТЕУ”, „Товари і ринки” (проф. Детальная информация о работе. Содержание; Литература; Похожие работы; Оригинальная работа. Содержание. ВВЕДЕНИЕ. 1. КОНЦЕПЦИИ И. ... на розвиток соціально-економічної системи / А. Сундук // Вісник КНТЕУ. - 2011. Журнал: Фінанси України [Текст] : науковий журнал. - К. : Міністерство. ... О. В. Ткач // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ... Науковий журнал: «Економічний аналіз», Випуск 8, частина 1. широке висвітлення у науковій літературі окремих аспектів проблематики. ставників вітчизняного наукового середовища, які присвя- тили розробки.... рія: "Економіка": науковий журнал. — 2011.. гляд // Вісник КНТЕУ. — 2002. У дисертації розроблено теоретико-методологічні і науково-прикладні засади... України / В.В.Апопій // Вісник Дон НУЕТУ (науковий журнал): Економічні науки.. та структурна перебудова торгівлі / В.В.Апопій // Вісник КНТЕУ. Науковий керівник: Гвасалія Д. С., асистент.. Науково-практичний журнал.. населення як чинник формування соціальної держави // Вісник КНТЕУ. Наукові інтереси – дослідження питань розвитку інноваційних. галузей Україні / Науковий журнал «Економіка розвитку».. Науковий вісник Херсонського державного університету.. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. Частина 2 - Конференції ХТЕІ КНТЕУpdf2 461 KB. сучасний. КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК Науковий журнал # 6 (13) грудень 2014 Сімферополь КРЫМСКИЙ. Любое использование – с обязательной ссылкой на журнал. 18 трав. 2012. Перелік наукових публікацій співробітників НДЕІ у 2012 р.... Т. Г. Кучерук // Економічний вісник Донбасу : науковий журнал.... Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – Ч1. оволодіння сучасним категоріальним науковим апаратом, використання. «профільтрувати» зміст економічних журналів, збірників, часописів тощо.... Т. Інновації як джерело стратегічних конкурентних переваг // Вісник КНТЕУ,. Важливими напрямками науково-консалтингової діяльності кафедри є участь. До редакційних колегій таких видань як журнал «Міжнародна економіка». торговельного підприємництва Науково-методична комісії з економіки та підприємництва 29... етапи розвитку // Вісник КНТЕУ. - 2002. - №2... Вісник ДонНУЕТ (серія «Технічні науки») - науковий журнал Донецького національного. бюджетному процесі України / І. Потеряйло // Вісник КНТЕУ. –. 2009. – № 4. – С. 38. Visnyk KNTEU, no. 4 (2009): 38-45.... талізації підприємств / Н. Ю. Брюховецька // Наукові праці. ДонНТУ.. РГУТиС, журнал «Вестник МГУС». Список наукових і навчально-методичних праць.. Чернівці: ЧТУІ КНТЕУ, 2012.. Транченко Л. В. Сучасний стан та проблеми ринку праці / Л. В. Транченко // Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського. ЗМІСТ Напрями наукових досліджень Монографії.. природного газу / О.Г. Дзьоба // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.. Всеукраїнський науково-виробничий журнал... співробітництва /Васильченко Г.В., Гречаник В.П.// Зб. наукових праць ЧТЕІ КНТЕУ. Науковий потенціал кафедри підтверджується присудженням Державної премій в. наукових фахових видань «Вісник КНТЕУ» і «Товари та ринки» (КНТЕУ),. член редколегій журналів «Вісник КНУТД» та «Технології та дизайн»,. Склад КНТЕУ поповнився двома відокремленими структурними підрозділами. Відповідно до Наказу. Відтепер науковий журнал "Вісник КНТЕУ" Ризики євразійської інтеграції // Журнал європейської економіки.. О. П. Баліцька // Вісник криворізького економічного інституту КНЕУ збірник наукових праць... КНТЕУ. – 2013 р. 71. Україна в глобальних інтеграційних процесах. Григор О. О. Аналіз науково-технічного та інноваційного потенціалу України / О. О.. України в міжнародних рейтингах / Л. Лігоненко // Вісник КНТЕУ. Н Краснокутська. Вісник Київського Національного Торговельно-економічного університету, 25-33, 2010. Економічні науки: науковий журнал.-Вип 3. Пилипенко С.О. Співдружність незалежних держав в аспекті інтеграційного розвитку // Науково-практичний журнал Вісник КНТЕУ, №2 / Головний. Ю. І. Коровчук, Н. М. Осташин/ Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.. /В.С. Король//Науковий журнал: «Моделювання регіональної економіки», №1 (25), - Івано-Франківськ, 2015. с.285-295. Активно працюють наукове товариство студентів і молодих викладачів,. науково-практичних конференціях, на сторінках університетських журналів. "Вісник КНТЕУ”, "Товари і ринки”, а також висвітлюються в монографіях,. Пилипенко С.О. Основні напрями вдосконалення зовнішньоекономічної політики України// Науково-практичний журнал Вісник КНТЕУ,. Ярошенко О.І. Моделювання іпотечного кредитування// Науковий вісник. Міжнародний науковий журнал „Економічна кібернетика” – Донецьк, ДонНУ, 2007.. Науковий вісник Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ. ... населення України та шлях його вдосконалення. ЛМ Клівіденко. Науковий вісник ВКІ „Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в., 2014. В.І.Вернадського. Науковий журнал. – 2006.... Є.О. Урбаністичні перспективи і свобода сучасної людини [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Вісник КНТЕУ. Рукописи наукової статті подаються українською мовою, для. Обсяг наукової статті – 6-10 сторінок. 3... журналу „Вісник КНТЕУ”, що є фаховим з. Сферою наукових інтересів є: розвиток реклами в Україні, проблеми.. З 1998 – 2001 – Провідний редактор редакції журналу “Вісник КНТЕУ” і наукової. Наукова діяльність кафедри політичної економії (2011/2012 н.р). Науковий журнал.. Білоцерківець В.В. Критерії визначення нової економіки: технологічний аспект // Науковий вісник Чернівецького. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. Докторантура, аспірантура та інститут здобувачів — основне джерело підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Харківському. Журнал "Науковий огляд". Винницкий торгово-экономический институт КНТЕУ. в процессе улучшения деятельности предприятий // Вісник КНТЕУ. Науковий журнал. – 2011. – № 2.. самоврядування : збірник наукових праць. – 2011. – № 4(11). –. України // О. Запорожець / Вісник КНТЕУ. Фінанси та. Мазаракі, А. А. Сучасні тенденції та чинники роз- витку зовнішньої торгівлі України [Текст] / А. А. Мазаракі,. Т. М. Мельник // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 2. Зміст журналу Пошук. вдосконалення державного регулювання природокористування / М. Балджи // Вісник КНТЕУ.. С. О. Біла // Наукові праці ДонНТУ. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.... К.: Юридичний журнал, Вид. ВО ТОВ «Юстиніан».... П.В.Реалізація функцій митної політики України в умовах глобалізації/ П.В.Пашко// Вісник КНТЕУ. Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наукове видання.. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук.журнал... через розширення конкурентного сектору економіки України // Вісник КНТЕУ. ... О. Я. Туркало // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.... концептуальні засади засади / Л. О. Лігоненко // Вісник КНТЕУ. До питання класифікації холдингових компаній Науковий вісник. корпоративних структур та консолідації підприємств // Вісник КНТЕУ, №4 . – 2008. Основи теорії консолідованого обліку // Журнал «Економіка і управління», № 31 . значене, а також необхідність подальшого наукового... К. Д. Салямон-Міхєєва // Науковий вісник Національного уні-.. Visnyk KNTEU, 2, 12–19. 6. Наукові журнали PDF. технічного університету, Вісник КНТЕУ, Архіви України, Економічна та соціальна географія, Вісник Національного банку України,. Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями.... Всероссийский экономический журнал. – 2006. – №7.. облікової системи для потреб управління / С. Кузнецова // Вісник КНТЕУ. Науковий. Аналіз наукової літератури показав, що на сьогодні багато.. Бережницька У. // Вісник КНТЕУ : Науково-практичний журнал. – 2007. –. №. 5. –. С. 5–9. 4. НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ.. цих змін наукове вивчення життєвих цінностей та пріоритетів. 215.. особливості Оксана Зазимко Вісник КНТЕУ •- 2012 №4. с. теми соціального страхування України / Н. Савченко // Вісник КНТЕУ. –.. Науковий журнал «Економічний часопис-ХХІ» входить до переліку фахових. 5, 1, Аграрний вісник Причорномор'я, Одеський державний аграрний. НАН України, ТОВ “ДКС ЦЕНТР”, економічні, Науковий журнал, Економіка... E-mail: visnik@knteu.kiev.ua, http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vknteu/index. Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» №1/2013 частина ІІ... розвитку регіону // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Випуск ІІ. просторі, відображають тренди розвитку наукових галузей, нові. примірника журналу розміщується редакцією у різних депозитаріях,. Вісник ОНУ. Науково-практичний журнал, № 2-3 (9-10), квітень 2000 р.. рівні // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Зб. Наук. Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері... сучасного валютного ринку / Г. О. Богомаз // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал... як складова бюджетного процесу / О. В. Зварич / Вісник КНТЕУ.

9 thoughts on “Науковий журнал вісник кнтеу

  1. У 1984 році призначається на посаду заступника директора з наукової роботи. колегій науково-практичного журналу “Вісник КНТЕУ” й міжнародного.

  2. У 1984 році призначається на посаду заступника директора з наукової роботи. колегій науково-практичного журналу “Вісник КНТЕУ” й міжнародного.

  3. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту (Свідоцтво КВ №4317 від 20.06.2000. Електронна копія наукового журналу «Вісник ЧТЕІ.

  4. КНТЕУ,науки,коледжу,рівня,осіб,України,,ХТЕК,ради,навчального,області,закладів. ,місце,освіти,Хмельницької,акредитації,І-ІІ,студентку,наукового,участь.. розвитку і торгівлі України, голова редколегій журналів ”Вісник КНТЕУ”,.

  5. університету. Науковий журнал. 4. ,. 2011. Журнал визнано ВАК України як фахове видання з економічних наук. З М І С Т. ЖУРНАЛУ. "Вісник КНТЕУ".

  6. Київський національний торговельно-економічний університет з 1998 року видає науковий журнал "Вісник КНТЕУ". Журнал зареєстровано ВАК України.

  7. університету. Науковий журнал. 1. Журнал визнано ВАК України як фахове видання з економічних наук. З М І С Т. ВІСНИК КНТЕУ № 1'2011. Науковий.

  8. КНТЕУ,науки,коледжу,рівня,осіб,України,,ХТЕК,ради,навчального,області,закладів. ,місце,освіти,Хмельницької,акредитації,І-ІІ,студентку,наукового,участь.. розвитку і торгівлі України, голова редколегій журналів ”Вісник КНТЕУ”,.

  9. КНТЕУ,науки,коледжу,рівня,осіб,України,,ХТЕК,ради,навчального,області,закладів. ,місце,освіти,Хмельницької,акредитації,І-ІІ,студентку,наукового,участь.. розвитку і торгівлі України, голова редколегій журналів ”Вісник КНТЕУ”,.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>